Home अर्थ बजार बीपीमा ‘सर्भर’ डाउन, पूर्व भिसी दासको योजनामा पिकआवरमा गडबडी गराएको आशंका